Old school Easter eggs.

Biểu tượng cảm xúc bí mật (suỵt!)

Bạn bè sẽ bất ngờ khi thấy các biểu tượng cảm xúc này

Bạn không thấy những biểu tượng cảm xúc này trong bảng liệt kê, nhưng bạn có thể nhập trực tiếp các ký hiệu đại diện cho biểu tượng từ bàn phím.

cún con :o3 cún con ai biết đâu :-?? ai biết đâu không nghe nữa đâu %-( không nghe nữa đâu lợn con :@) lợn con ụm bò 3:-O ụm bò khỉ con :(|) khỉ con gà con ~:> gà con hoa hồng @};- hoa hồng chúc may mắn %%- chúc may mắn cờ **== cờ bí ngô (~~) bí ngô cà phê ~O) cà phê ý kiến hay *-:) ý kiến hay Biểu tượng cảm xúc Tổ hợp phím Mô tả đầu lâu 8-X đầu lâu bọ =:) bọ người ngoài hành tinh >-) người ngoài hành tinh bực quá :-L bực quá lạy trời [-O< lạy trời thấy tiền là sáng mắt $-) thấy tiền là sáng mắt huýt sáo :-" huýt sáo muốn gây sự à b-( muốn gây sự à hòa nhé :)>- hòa nhé không được đâu nha [-X không được đâu nha nhảy múa \:D/ nhảy múa Biểu tượng cảm xúc Tổ hợp phím Mô tả giỏi thì tới đây >:/ giỏi thì tới đây hi hi ;)) hi hi nói liên tục :-@ nói liên tục đa tạ ^:)^ đa tạ ồ thôi mà :-j ồ thôi mà ngôi sao (*) ngôi sao hiro o-> hiro billy o=> billy april o-+ april âm dương (%) âm dương con ong chăm chỉ :bz con ong chăm chỉ người máy biến hình* [..] người máy biến hình*