Ring ring

1. Liên khúc Chiều mưa 1_1
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436636761/LKChieumua1_1.mp3" loop="infinite">
2. Liên khúc Chiều mưa 1_2
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436625817/LKChieumua1_2.mp3" loop="infinite">
3. Liên khúc Chiều mưa 1_3
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436628047/LKChieumua1_3.mp3" loop="infinite">
4. Liên khúc Chiều mưa 1_4
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436628619/LKChieumua1_4.mp3" loop="infinite">