Insane

1. Liên khúc Tình yêu 2_1
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/438636117/LkTinhyeu2_1.mp3" loop="infinite"> 2. Liên khúc Tình yêu 2_2
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/438636037/LkTinhyeu2_2.mp3" loop="infinite"> 3. Liên khúc Tình yêu 2_3
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/438637431/LkTinhyeu2_3.mp3" loop="infinite"> 4. Liên khúc Tình yêu 2_4
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/438634607/LkTinhyeu2_4.mp3" loop="infinite">