Pair of Vintage Old School Fru

1. Liên khúc Tình yêu cuối cùng 1
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/442294538/LkTinhyeucuoicung1.mp3" loop="infinite"> 2. Liên khúc Tình yêu cuối cùng 2
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/442298142/LkTinhyeucuoicung2.mp3" loop="infinite"> 3. Liên khúc Tình yêu cuối cùng 3
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/442298530/LkTinhyeucuoicung3.mp3" loop="infinite"> 4. Liên khúc Tình yêu cuối cùng 4
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/442300874/LkTinhyeucuoicung4.mp3" loop="infinite">