1. Liên khúc Ngày xưa anh nói
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/433473942/LkNgayxuaanhnoi-Tuanvu.mp3" loop="infinite">
2. Liên khúc Thành phố buồn
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/433480378/LkThanhphobuon-TuanVu.mp3" loop="infinite">
3. Liên khúc Ngõ hồn qua đêm
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436596119/LkNgohonquadem-TuanVu.MP3" loop="infinite">
4. Liên khúc Chuyện ba người
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436599047/LkChuyenbanguoi-TuanVu.MP3" loop="infinite">
5. Liên khúc Tâm sự với anh
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436602737/LkTamsuvoianh-TuanVu.MP3" loop="infinite">
6. Liên khúc Nhớ nhau hoài
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436607013/LkNhonhauhoai-TuanVu.MP3" loop="infinite">
7. Liên khúc Bông cỏ may
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436610289/LkBongcomay-TuanVu.MP3" loop="infinite">
8. Liên khúc Ai cho tôi tình yêu
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436613487/LkAichotoitinhyeu-TuanVu.MP3" loop="infinite">
9. Liên khúc Những ngày xưa thân ái
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436614317/LkNhungngayxuathanai-TuanVu.MP3" loop="infinite">
10. Liên khúc Lan & Điệp
<bgsound src="http://www.box.net/rssdownload/436616063/LkLan&Diep-TuanVu.MP3" loop="infinite">


Teya Salat