The Soda Pop

1. Tuổi Tý :

Chọn năm sinh (dương lịch):

28.01.1960 – 14.02.1961 (nam)

28.01.1960 – 14.02.1961 (nữ)

02.02.1984 – 19.02.1985 (nam)

02.02.1984 – 19.02.1985 (nữ)

10.02.1948 – 28.01.1949 (nam)

10.02.1948 – 28.01.1949 (nữ)

15.03.1972 – 02.02.1973 (nam)

15.03.1972 – 02.02.1973 (nữ)

2. Tuổi Sửu:

Chọn năm sinh (dương lịch):

20.02.1985 – 08.02.1986 (nam)

20.02.1985 – 08.02.1986 (nữ)

29.01.1949 – 16.02.1950 (nam)

29.01.1949 – 16.02.1950 (nữ)

03.02.1973 – 22.01.1974 (nam)

03.02.1973 – 22.01.1974 (nữ)

15.02.1961 – 04.02.1962(nam)

15.02.1961 – 04.02.1962(nữ)

3. Tuổi Dần:

Chọn năm sinh (dương lịch):

09.02.1986 – 28.01.1987 (nam)

09.02.1986 – 28.01.1987 (nữ)

17.02.1950 – 05.02.1951 (nam)

17.02.1950 – 05.02.1951 (nữ)

23.01.1974 – 10.02.1975 (nam)

23.01.1974 – 10.02.1975 (nữ)

31.01.1938 – 18.02.1939 (nam)

31.01.1938 – 18.02.1939 (nữ)

05.02.1962 – 24.01.1963 (nam)

05.02.1962 – 24.01.1963 (nữ)

4. Tuổi Mẹo:

Chọn năm sinh (dương lịch):

11.02.1975 – 30.01.1976 (nam)

11.02.1975 – 30.01.1976 (nữ)

29.01.1987 – 16.02.1988 (nam)

29.01.1987 – 16.02.1988 (nữ)

19.02.1939 – 07.02.1940 (nam)

19.02.1939 – 07.02.1940 (nữ)

25.01.1963 – 12.02.1964 (nam)

25.01.1963 – 12.02.1964 (nữ)

06.02.1951 – 26.01.1952 (nam)

06.02.1951 – 26.01.1952 (nữ)

5. Tuổi Thìn:

Chọn năm sinh (dương lịch):

31.01.1976 – 17.02.1977 (nam)

31.01.1976 – 17.02.1977 (nữ)

08.02.1940 – 26.01.1941 (nam)

08.02.1940 – 26.01.1941 (nữ)

13.02.1964 – 07.02.1965 (nam)

13.02.1964 – 07.02.1965 (nữ)

09.12.1988 – 28.01.1989 (nam)

09.12.1988 – 28.01.1989 (nữ)

27.01.1952 – 13.02.1953 (nam)

27.01.1952 – 13.02.1953 (nữ)

6. Tuổi Tỵ:

Chọn năm sinh (dương lịch):

02.02.1965 – 20.01.1966 (nam)

02.02.1965 – 20.01.1966 (nữ)

18.02.1977 – 06.02.1978 (nam)

18.02.1977 – 06.02.1978 (nữ)

17.02.1989 – 05.02.1990 (nam)

17.02.1989 – 05.02.1990 (nữ)

14.02.1953 – 02.02.1954 (nam)

14.02.1953 – 02.02.1954 (nữ)

27.01.1941 – 02.01.1942 (nam)

27.01.1941 – 02.01.1942 (nữ)

7. Tuổi Ngọ:

Chọn năm sinh (dương lịch):

21.01.1966 – 08.02.1967 (nam)

21.01.1966 – 08.02.1967 (nữ)

19.02.1990 – 28.02.1991 (nam)

19.02.1990 – 28.02.1991 (nữ)

03.02.1954 – 23.01.1955 (nam)

03.02.1954 – 23.01.1955 (nữ)

07.02.1978 – 27.01.1979 (nam)

07.02.1978 – 27.01.1979 (nữ)

15.02.1942 – 04.02.1943 (nam)

15.02.1942 – 04.02.1943 (nữ)

8. Tuổi Mùi:

Chọn năm sinh (dương lịch):

24.01.1955 – 11.02.1956 (nam)

24.01.1955 – 11.02.1956 (nữ)

09.02.1967 – 29.01.1968 (nam)

09.02.1967 – 29.01.1968 (nữ)

28.01.1979 – 15.02.1980 (nam)

28.01.1979 – 15.02.1980 (nữ)

05.02.1943 – 24.01.1944 (nam)

05.02.1943 – 24.01.1944 (nữ)

15.02.1991 – 03.02.1992 (nam)

15.02.1991 – 03.02.1992 (nữ)

9. Tuổi Thân:

Chọn năm sinh (dương lịch):

12.02.1956 – 30.01.1957 (nam)

12.02.1956 – 30.01.1957 (nữ)

16.02.1980 – 04.02.1981 (nam)

16.02.1980 – 04.02.1981 (nữ)

26.01.1944 – 12.02.1945 (nam)

26.01.1944 – 12.02.1945 (nữ)

30.01.1968 – 16.02.1969 (nam)

30.01.1968 – 16.02.1969 (nữ)

23.01.1992 – 18.02.1993 (nam)

15.02.1992 – 03.02.1993 (nữ)

10. Tuổi Dậu:

Chọn năm sinh (dương lịch):

13.02.1945 – 01.02.1946 (nam)

13.02.1945 – 01.02.1946 (nữ)

31.01.1957 – 17.02.1958 (nam)

31.01.1957 – 17.02.1958 (nữ)

17.02.1969 – 05.02.1970 (nam)

17.02.1969 – 05.02.1970 (nữ)

05.02.1981 – 24.01.1982 (nam)

05.02.1981 – 24.01.1982 (nữ)

11. Tuổi Tuất:

Chọn năm sinh (dương lịch):

02.02.1946 – 21.01.1947 (nam)

02.02.1946 – 21.01.1947 (nữ)

06.02.1970 – 26.01.1971 (nam)

06.02.1970 – 26.01.1971 (nữ)

18.02.1958 – 07.02.1959 (nam)

18.02.1958 – 07.02.1959 (nữ)

25.01.1982 – 13.02.1983 (nam)

25.01.1982 – 13.02.1983 (nữ)

12. Tuổi Hợi:

Chọn năm sinh (dương lịch):

22.01.1947 – 09.02.1948 (nam)

22.01.1947 – 09.02.1948 (nữ)

08.02.1959 – 27.01.1960 (nam)

08.02.1959 – 27.01.1960 (nữ)

13.02.1983 – 01.02.1984 (nam)

13.02.1983 – 01.02.1984 (nữ)

27.01.1971 – 14.02.1972 (nam)

27.01.1971 – 14.02.1972 (nữ)